ارسال شده در تاریخ :

بر اساس حکم سیدمهدی حسینی مطلق رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد دکتر غفاری رئیس مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان دانشگاه به مدت یک سال به عنوان دبیر هم اندیشی اساتید دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد.