ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر محمد
جنگجو برزل آباد، دانشیار گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و
محیط زیست را به مدت دو سال، به عنوان مدیر گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری منصوب
کرد.دکتر جنگجو فارغ التحصیل دانشگاه
کمبریج انگلستان و دارای 35 مقاله علمی – پژوهشی و
ISI می باشد.
مدیریت گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری دانشگاه یزد و معاونت دانشکده منابع طبیعی و
محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد از سوابق اجرایی وی می باشد.وی همچنین عضویت در هیأت تحریریه سه
مجله و عضویت در هیأت مدیره انجمن مرتع داری ایران را در کارنامه خود دارد.


دکتر کافی همچنین طی نامه
ای از زحمات دکتر ابوالفضل مساعدی
، مدیر قبلی این گروه، تشکر و قدردانی کرد.