ارسال شده در تاریخ :

بدنبال سیاست حذف آلاینده های پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، با هدف تحقق دانشگاه سبز در دانشگاه فردوسی مشهد، طرح حذف خودروهای حمل و نقل دیزلی و جایگزینی آن با خودروهای برقی در دستور کار شورای راهبردی دانشگاه سبز قرار گرفت.

به همین منظور از روز شنبه 16 تیرماه 1396، کار جابجایی و انتقال دانشجویان و سایر افراد در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد توسط خودروهای ون برقی 14 نفره صورت می گیرد.

مسئولان دانشگاه تلاش می کنند مقدمات انجام طرح جامع پردیس سبز و شروع حمل و نقل پاک را از نیمسال اول سال تحصیلی جدید در دانشگاه فردوسی مشهد اجرائی کنند.