ارسال شده در تاریخ :

به اطلاع اعضا پیشکسوت کانون دانشگاه فردوسی مشھد می رساند، نظر به اینکه مدت قانونی ھیات مدیره وبازرسان کانون دانشگاه به پایان رسیده است (ضمن تشکر از زحمات ھیات مدیره وبازرسان قبلی کانون) در نظر است انتخابات ھیات مدیره و بازرسان در روز سه شنبه  1401/05/04 جلسه اول ساعت ٨:٣٠ صبح و در صورت به حد نصاب نرسیدن جلسه دوم ساعت ١٠ صبح ھمانروز برگزار گردد .

محل برگزاری انتخابات، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد آمفی تاتردانشکده الھیات می باشد.

لذا از ھمکاران عزیز بازنشسته تقاضا می شود جھت بھتر برگزار شدن انتخابات به مسائل ذیل توجه ویژه داشته باشند:
١-اسامی ھمکاران کاندیداھا که قبول زحمت فرمودند به پیوست می باشد.
٢-از ھمه دوستان خواھشمندیم جھت تبلیغ و شناسایی افراد کاندیداھای مورد نظر خودشان درفضای مجازی اقدام کنند.
٣-خواھشمندیم درفضای مجازی به ھیچ عنوان جھت تخریب دیگر کاندیداھا پیام یا کلیپی گذاشته نشود و دوستان فقط در رابطه با کاندیداھای مورد نظر خودشان اظھارنظر فرمایند.
۴-ھر فرد می تواند حداکثر دو وکالت از دوستانی که نمی توانند شرکت کنند داشته باشند.

لازم به ذکر است دوستانی که نمی توانند شرکت کنند، نام وکیل خود را درواتساپ به شماره ٠٩١۵١١٨٨١۵۵ اعلام نمایند .
۵-با شرکت ھرچه بیشتر در انتخابات، ھیات مدیره و بازرسان منتخب می توانند با انگیزه بیشتری در دفاع از حق بازنشستگان و درانجام اموررفاھی گام بردارند .

در صورت ھرنوع تغییر درروند انتخابات اطلاعیه ھای بعدی صادر می گردد.


ھیات مدیره و بازرسان کانون بازنشستگان دانشگاه

اسامی کاندیدا