ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر حسن برجی استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه را به سمت مدیر گروه آموزشی پاتوبیولوژی  این دانشکده منصوب کرد.

در این حکم آمده است :

بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده دامپزشکی به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه پاتوبیولوژی این دانشکده منصوب می شوید. ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و بر اساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره گیری از خرد جمعی در فضایی آکنده از همدلی و وفاق در اولویت کاری خود قرار دهید. توفیق شما را از خداوند متعال خواستارم.

لازم به ذکر است :  دکتر حسن برجی استاد گروه آموزشی پاتوبیولوژی  دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد  می باشد.