ارسال شده در تاریخ :

دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه فردوسی مشهد اسامی اعضای هیأت علمی ارتقاء یافته به مرتبه علمی بالاتر، در تیرماه 1400 را اعلام کرد.

براین اساس دکتر علی اصغر بهشتی دانشکده کشاورزی به مرتبه دانشیاری و دکتر محسن جهان زراعت دانشکده کشاورزی، دکترسیدکمال حسینی ثانی دانشکده مهندسی، دکترعلیرضا خوراکیان دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دکتر شهناز دانش دانشکده مهندسی، دکترمحمدرضا فارسیان دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دکتر آذر کفاش پور دانشکده علوم اداری و اقتصادی به مرتبه استادی ارتقا یافتند.

1400041705