ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر محمدرضا فارسیان دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه را به سمت مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

بنا به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به‌عنوان مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسه این دانشکده منصوب می‌شوید. ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و بر اساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره‌گیری از خرد جمعی در فضایی آکنده از همدلی و وفاق در اولویت کاری خود قرار دهید. توفیق روزافزون شمارا از خداوند متعال خواستارم.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

لازم به ذکر است دکتر محمدرضا فارسیان دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.