ارسال شده در تاریخ :

دهمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه با دستورکار «مرور نتایج مطالعات پشتیبان  دومین برنامه راهبردی دانشگاه» سه شنبه، 9 اردیبهشت ماه 1399 با حضور دکتر محمد کافی و سایر اعضای شورای راهبردی دانشگاه با رعایت فاصله اجتماعی در سالن شورا برگزار گردید.

در این جلسه ضمن تایید و امضای بیانیه «مرور انتقادی اولین برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد» توسط اعضای شورا، چکیده سایر مطالعات پشتیبان انجام شده نیز به شرح ذیل ارائه و مورد بررسی قرار گرفت:

  • مطالعه اسناد فرادستی
  • مطاله تطبیقی برنامه های راهبردی سایر دانشگاه ها(داخلی و خارجی)
  • مطالعه واکاوی مدل¬های برنامه¬ریزی راهبردی
  • مطالعه تبیین رسالت دانشگاه¬ها از منظر مکاتب فلسفی