ارسال شده در تاریخ :

مدیریت منابع انسانی، تشکیلات و فرایندها، سامانه ارزیابی مستمر کیفی را با هدف ثبت و ارائه بازخورد مستمر عملکردی اعضای دانشگاه از سوی سرپرست، مدیر و رئیس دانشگاه (سلسه مراتب مدیران هر کارمند و عضو هیات علمی) و آگاهی اعضا از نقاط قوت و ضعف خود در طول سال، طراحی و پیاده‌‌سازی نموده است.

در این سامانه تمامی سرپرستان و مدیران دانشگاه می‌توانند با هدف تشویق یا تذکر عملکردی اعضای زیرمجموعه خود (کارکنان و اعضای هیات علمی) به طور مستمر و در هر لحظه، نظرات مثبت یا منفی خود را در خصوص عملکرد اعضا ثبت نمایند. بازخوردهای ارسالی برای سرپرست و مدیر فرد، رئیس دانشگاه و خود فرد قابل مشاهده می باشد و با هدف فراخوانی نکات مثبت و منفی ثبت شده در طول سال، این اطلاعات به صورت یکپارچه در بازه زمانی اجرای فرایند ارزیابی عملکرد سالانه، به سرپرست و مدیر فرد نمایش داده خواهد شد (وزن و قابلیت امتیازدهی ندارند و در نمره ارزیابی عملکرد عضو تاثیر مستقیمی نخواهد داشت).

لازم به ذکر است سامانه ارزیابی مستمر کیفی طی نامه شماره 40490 مورخ 1401/08/21 توسط معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع ابلاغ گردید.