ارسال شده در تاریخ :

دکتر سلمان ساکت عضو هیئت‌علمی  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه و رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد عضو شورای موزه‌های دانشگاهی کشور شد.

شورای موزه‌های دانشگاهی با معرفی و انتخاب اعضای شورا در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد و دکتر ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد با کسب بیشترین آرا به عضویت این شورا درآمد.

در پنجمین نشست تخصصی موزه‌های دانشگاهی که امروز 12 دی‌ماه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، شورای موزه‌های دانشگاهی به ریاست دکتر مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیری دکتر سیف‌الله جلیلی، رئیس موزه ملی علوم و فناوری انتخاب شد.

در شورای فوق که در راستای ایجاد شبکه، تقویت، سامان‌دهی، توسعه زیرساخت‌ها، تثبیت جایگاه حقوقی، برنامه‌ریزی برای تأمین و مدیریت منابع مالی و ایجاد نظام موزه‌داری در مجموعه وزارت عتف تشکیل‌شده است، ۵ نماینده از موزه‌های دانشگاهی نیز حضور دارند.

بر اساس رأی‌گیری در پایان این نشست، دکتر سلمان ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد با 21 رأی، دکتر کیوان جوراب‌چی، سرپرست اداره اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی و دکتر محمدعلی زارع، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران هرکدام با 16 رأی، دکتر بیژن برازنده، رئیس موزه دانشگاه شهید چمران‌ با 13 رأی و دکتر صدرالدین طاهری، مسئول موزه دانشگاه هنر اصفهان با 12 رأی به عضویت شورای موزه‌های دانشگاهی درآمدند.