ارسال شده در تاریخ :

کتاب جویبار لحظه ها نوشته دکتر محمد جعفر یاحقی استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و مدیر قطب علمی فردوسی شناسی و شاهنامه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد به ایتالیایی ترجمه و متتشر شد.

موضوع کتاب بررسی ادبیات معاصر فارسی است از نبما تا انقلاب اسلامی. این کتاب مذکور در بسیاری از دانشگاه های داخل و خارج(غیر از دانشگاه خودمان) متن درسی ادبیات معاصر است و در سال ۲۰۰۵ به زبان عربی هم‌ترجمه و در سوریه منتشر شده در ترکیه و تاجیکستان و افغانستان و آلبانی هم تدریس می شود.

موضوع این کتاب بررسی ادبیات معاصر فارسی است و در بسیاری از دانشگاه های داخل و خارج از جمله در ترکیه و تاجیکستان و افغانستان و آلبانی متن درسی ادبیات معاصر است و تدریس می شود و در سال ۲۰۰۵ به زبان عربی هم‌ترجمه و در سوریه منتشر شده است .

لازم به ذکر است این کتاب در ایران نیز بیش از ۱۵ بار تجدید چاپ شده است.

820083