ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، نشست نقش آبخیزداری در تصمیم گیری های محیط زیست کشور با حضور دکتر صادقی، رئیس انجمن آبخیزداری ایران و اعضای هیئت علمی گروه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این نشست گزارش مختصری از فعالیت های انجمن توسط رئیس انجمن آبخیزداری ایران ارائه شد و به اهمیت نقش آبخیزداری در تصمیم گیری های محیط زیستی کشور و جایگاه ویژه طرح های آبخوان داری و آبخیزداری در برنامه ششم توسعه و اهتمام دولت در این خصوص تاکید شد.

ab9710510

آخرین اخبار