استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1قربانی نژادطاهرهادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسیt-ghorbani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~t-ghorbani
2قزلیغلامرضاادبیات و علوم انسانی جغرافياghezelihttp://www.um.ac.ir/~ghezeli
3قاسم زادهزهراملقب به فرشتهعلوم زيست شناسيghasemzd@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghasemzd
4قریش الحسینیجوادعلوم زيست شناسيjghorashi@science1.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghorashi
5قنبریجمشیدعلوم فيزيكghanbari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghanbari
6قدیری مقدمابوالفضلعلوم اداری و اقتصادی حسابداريaghadiri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aghadiri
7قادریعلی رضاعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~a-ghaderi
8قندیلیسیدجوادعلوم تربیتی و روانشناسیبرنامه درسی و آموزشghandili@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghandili
9قاضی خانیمحسنمهندسی مهندسي مكانيكm_ghazikhani@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~ghazikhani
10قانعمحمد‌رضامهندسی مهندسي عمرانmrghaneh@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~ghaneh
11قندهاریانبهروزمهندسی مهندسي كامپيوترbehrooz@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~behrooz
12قهرمانبیژنکشاورزیعلوم و مهندسی آبbijangh@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bijangh

مرور بر اساس فهرست الفبا