استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۳۶۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
141رونقیغلامحسینعلوم شيميronaghi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ronaghi
142زارععطااللهعلوم ریاضیرياضي كاربرديatazare2003@yahoo.co.ukhttp://www.um.ac.ir/~zarea
143زارع مودیجمشیدمهندسی مهندسي برقntc_center@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~j-zare
144زردکانلوقاسمعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~zardkanloo
145زمردیانمحمدجعفرادبیات و علوم انسانی جغرافيا(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~zomorodian
146زمردیانرضاادبیات و علوم انسانی زبانشناسیzomorrode1@yahoo.com 123456http://www.um.ac.ir/~zomorrodian
147زنجانی زاده اعزازیهماادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعيzandjani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~zandjani
148سازگارانمحمدمهندسی مهندسي مكانيكmsazgaran@http://www.um.ac.ir/~msazgaran
149ساعی نعیمیمهدیعلوم ریاضیریاضی محض(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m.saei
150سبزواریام البنینعلوم شيميsabzevari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sabzevari
151سجادی بجستانیشوکتعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~sajadi
152سرافرازیزدیعلیعلوم شيميasyazdi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~asarafraz
153سربیشه ئیمحسنعلوم فيزيكsarbishei@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sarbishei
154سرداریکامراندامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميsardari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sardari
155سرگلزائی نظام دوستعلیالهیات و معارف اسلامی اديان و عرفان تطبيقيsargolzaie@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~sargolzaie
156سعادت فرزهرهدامپزشکی علوم پايه(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~saadatfar
157سعیدینصرت الهالهیات و معارف اسلامی تاريخ و تمدن ملل اسلامي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~nsaeedi
158سعیدیان طبسی بجستانیماشاءالهمهندسی مهندسي عمرانsaeedian.t.bhttp://www.um.ac.ir/~saeedian.t.b
159سورگیمحمدحسنعلوم شيميsoorgy@ferdowsi um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~soorgy
160سپهری شاملوزهرهعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسیz.s.shamloo@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~z.s.shamloo

مرور بر اساس فهرست الفبا