استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۳۶۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
21اصغریان قنادیزدیرجبمهندسی مهندسي برقasghrian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~asghrian
22افتخارشاهرودیفریدونکشاورزی علوم داميeftekhar@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~eftekhar
23افشارنژادزهراعلوم ریاضیرياضي كاربرديafshar@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~afshar
24الهیحسینادبیات و علوم انسانی تاريخ(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~elahi
25امام زادهسیدمحمدالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثemamzadeh.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~emamzadeh
26امامیمحمدرضادامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميemami@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~emami
27امینیان حیدریزهرهعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیaminian@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~aminian
28انصاری اغول بیککورشمهندسی مهندسي برقansari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ansari
29اورعی نامزدیسیدحسینعلوم ریاضیریاضی محضoraee27@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~oraee
30اکبرزادهمحمدرضاکشاورزیعلوم و مهندسی آبakbarzad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~akbarzad
31اکبرزادهمهری دختعلوم زيست شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m-akbarzadeh
32اکرمیمهینعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~akrami
33ایرانیفریدونمهندسی مهندسي عمرانirani_fe@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~irani
34ایزدی نجف آبادیرضاعلوم فيزيكizadi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~izadi
35اینانلوشوکلومحمدکشاورزیعلوم و مهندسی آبinanlou_m@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~inanlou
36بازاریمحمدابراهیمکشاورزیعلوم و مهندسی آب(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m.bazari
37باسامیمحمدرضادامپزشکی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميbassami@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~bassami
38باقریرجبعلیعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیra_bagheri@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~r_bagheri
39باقرینادرعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسیnbagheri@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~nbagheri
40ببرحسینیمسعودعلوم ریاضیریاضی محض(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~mbhosseini

مرور بر اساس فهرست الفبا