استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۳۶۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
101حق نیاغلامحسینکشاورزی خاکشناسیghaghnia@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~ghaghnia
102حیدری بیگوندداریوشادبیات و علوم انسانی علوم اجتماعي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~bigvand
103حیدریان شهریمحمدرضاعلوم زمين شناسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~shahri
104خالصهبهرامعلوم فيزيكbkhaleseh@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~bkhaleseh
105خاوریغلامحسنادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسیkhavari @um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khavari
106خدادادیابراهیمادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~ekhodadady
107خدیوی زندمحمد مهدیعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~khadivi
108خزاعینیرهادبیات و علوم انسانی زبان فرانسهladan.khazai@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~l.khazai
109خزاعیحمیدرضاکشاورزیاگروتکنولوژیkhazaie41@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~h.khazaie
110خزاعی فریدعلیادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسیkhazaeefar@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~khazaeefarid
111خسرویمحمودکشاورزیاگروتکنولوژیkhosravi_m@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~khosravi_m
112خلیلیفاطمهعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~fkhalili
113خواجویمهدیعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~khajavi
114دانشوریعبدالهعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~daneshvari
115داورپناهمحمدرضاعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~davarpanah
116داوری نژادغلامحسینکشاورزیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزdavarynej@.um.ac.ir, davarygh@yahoo.co.ukhttp://www.um.ac.ir/~davarynej
117درویشجمشیدعلوم زيست شناسيdarvish_j2001@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~darvish
118دستغیبنورالساداتعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتی(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~nsadat
119دقیقه رضائیسعیدعلوم ورزشیرفتار حرکتیsdrezaie@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~daghigh
120دلداریحسینمهندسی مهندسي كامپيوترhdeldari@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~hd

مرور بر اساس فهرست الفبا