ارسال شده در تاریخ :

آیین آشنایی دانشجویان نوورود دانشکده علوم ریاضی با بخش
های مختلف این دانشکده در روز شنبه 15 مهر
ماه در سالن دکتر بزرگ نیای دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
در آغاز این برنامه که به همت معاونت
آموزشی- فرهنگی دانشکده علوم ریاضی و با همکاری انجمن علمی، شورای صنفی و بسیج
دانشجویی و جمعی دیگر از تشکل های دانشجویی دانشکده برگزار شد دکتر علیرضا سهیلی،
رئیس دانشکده علوم ریاضی ضمن خوشامدگویی به دانشجویان نو ورود، برای آنان آرزوی
موفقیت نمود.


 


سپس دکتر مصطفی رزمخواه، معاون آموزشی- فرهنگی دانشکده دانشجویان
را به پیگیری قوانین و مقررات و اطلاعیه
های آموزشی ازکانال های ارتباطی معتبر دانشگاه و دانشکده توصیه کرد و آنان را به
شرکت در مسابقات و المپیادهای دانشجویی تشویق کرد.


در ادامه دکترمرتضی گچ پزان مدیر گروه ریاضی کاربردی، دکتر
محمد امینی مدیر گروه آمار و دکتر محمد جانفدا مدیر گروه ریاضی محض ضمن خوشامدگویی
به دانشجویان آنان را به رعایت چارت درسی برای اجتناب از تداخل درسها توصیه کردند.


در این برنامه دکتر زهره عباسی، رئیس مرکز اطلاع رسانی و
کتابخانه مرکزی، دکتر جواد زارعی به نمایندگی از مدیریت تربیت بدنی، حسین باقری به
نمایندگی مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان، ضمن معرفی حوزه خود، خدمات قابل
ارائه توسط مرکز مربوطه را برای دانشجویان شرح دادند.


سپس فاطمه محمدی، مسؤول اداره آموزش دانشکده علوم ریاضی نیز
ضمن خیر مقدم به دانشجویان نو ورود، آنان
را به ارتقاء مهارت های حل مسأله در زندگی و امور درسی و آموزشی فراخواند و ضمن
اعلام آمادگی برای پاسخگویی به مشکلات دانشجویان، از آنها خواست که پرسشگری را از
خود شروع کنند و بررسی دقیق سایت دانشگاه و پرتال را برای یافتن پاسخ سوالاتشان توصیه
کرد.


در ادامه امین منصوری، دانشجوی دکتری و دبیر شورای صنفی دانشجویان در تشکلها و انجمن
های دانشجویی دانشکده علوم ریاضی را برای دانشجویان نو ورود معرفی کرد.


در پایان این مراسم، دکتر مجید میرزا وزیری، عضو هیأت علمی
گروه ریاضی محض نیز ضمن معرفی کانال انجمن علمی دانشکده، درباره طرح شهاب،
المپیادهای علمی، مسابقات علمی دانشجویی و همچنین مشارکت در مجموعه" ریاضی
برای همه"
مطالبی را برای حاضران بیان کرد. همچنین " نتایج
مسابقه شهر ریاضی که با هدف شناسایی دانشجویان مستعد و تشکیل تیم های دانشجویی
برای مسابقات دانشجویی ریاضی و آمار در ساعت 11 همین روز در این دانشکده برگزار
شده بود، اعلام و جوایزی به برندگان مسابقه اهدا شد.


800709


800710


800711


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium