ارسال شده در تاریخ :

معاونت پژوهش و فناوری
دانشکده علوم ریاضی به منظور آشنایی دانشجویان و پژوهشگران با آثار پژوهشی دکتر
ناصر رضا ارقامی، استاد
فقید
گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد، تصاویر برخی از آثار پژوهشی، از جمله 23 مقاله علمی
– پژوهشی وی را در تابلو پژوهشی دانشکده
در معرض دید علاقمندان قرار داد.


زنده یاد دکتر ارقامی 44
مقاله علمی-پژوهشی چاپ شده در مجلات معتبر ، یک کتاب تألیفی با عنوان " جبر
خطی برای آمار" و سه کتاب ترجمه ای با عناوین: " آمار چند متغیره کاربردی" ( مشترک با دکتر
بزرگ نیا)، " نظریه اطلاع و کدگذاری" ( مشترک با دکتر پورعبدالله) و
"مقدمه ای بر بررسی های نمونه ای"( مشترک با دکتر بزرگ نیا و سنجری) را
در کارنامه علمی خود دارد.


ریاست انجمن آمار ایران،
عضویت در شورای برنامه ریزی کمیته علوم پایه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدیریت
قطب علمی آمار و قطب داده های ترتیبی و فضایی دانشگاه فردوسی مشهد، ریاست مرکز
مشاوره آماری دانشگاه فردوسی مشهد و عضویت در هیأت تحریریه چندین مجله علمی-پژوهشی
ملی و بین المللی از جمله سوابق علمی دکتر ارقامی می باشد.


800489


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium