ارسال شده در تاریخ :

در روز جمعه 29 اردیبهشت ماه 1396 سه شعبه ثابت اخذ رای در دانشگاه فردوسی مشهد مستقر می شود.


منصور
میرزایی رابط شعب ناحیه 9 ستاد انتخاباتی شهر مشهد و کارشناس ارشد مدیریت امور
اداری و پشتیبانی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: روز جمعه 29 اردیبهشت ماه 1396،  سه شعبه
ثابت اخذ رأی برای انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر مشهد به شرح ذیل در
دانشگاه فردوسی مشهد مستقر می شوند:


.


شعبۀ
ویژه خانم ها در سالن کوثر


شعبۀ ویژه
آقایان در ساختمان امور دانشجویی


شعبۀ
مشترک برای خانم ها و آقایان در مجتمع کانونهای فرهنگی – هنری


شایان
ذکر است به منظور رفاه حال دانشگاهیان ارجمند کلیه مبادی ورودی دانشگاه ( درهای
غربی، جنوبی، شرقی و شمالی) روز جمعه 29 اردیبهشت ماه 1396  باز خواهد بود و دانشگاهیان
ارجمند می توانند جهت شرکت در انتخابات با خانواده در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد
حضور یابند.روابط
عمومی دانشگاه فردوسی مشهد


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium