ارسال شده در تاریخ :

رساله
دکتری دکتر وحید ارشدی با عنوان تبیین عوامل واسطه‌ای در مسیر اثرگذاری آموزه‌های اسلامی
بر مخارج مصرفی خانواده در چهارمین جشنواره اقتصاد اسلامی در محل دانشگاه تربیت مدرس
- پژوهشکده اقتصاد برگزار شد به‌عنوان رساله شایسته تقدیر انتخاب شد.


رساله
دکتری آقای دکتر وحید ارشدی با عنوان تبیین عوامل واسطه‌ای در مسیر اثرگذاری آموزه‌های
اسلامی بر مخارج مصرفی خانواده به راهنمایی آقایان دکتر مصطفی سلیمی فر، دکتر علی‌اکبر
ناجی میدانی و مشاوره دکتر بهروز مهرام، اساتید دانشگاه فردوسی مشهد در چهارمین جشنواره
اقتصاد اسلامی که از سوی انجمن اقتصاد اسلامی ایران روز چهارشنبه 22 آذر ماه 96 در
محل دانشگاه تربیت مدرس - پژوهشکده اقتصاد برگزار شد به‌عنوان رساله شایسته تقدیر انتخاب
شد.


در این
جشنواره بر پایه داوری‌های انجام‌شده و رای کمیته علمی جشنواره، دو کتاب و یک رساله
دارای شرایط شایسته تقدیر دانسته شدند که این کتاب‌ها و رساله در این مراسم معرفی شدند.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium