اخبار دانشگاه

امضا ی قرارداد  همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه کلرمونت کشور فرانسه

امضا ی قرارداد همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه کلرمونت کشور فرانسه

در راستای برگزاری دوره های مشترک ، قرارداد اجرائی همکاری میان دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه کلرمونت کشور فرانسه به امضاء رسید. در مراسم امضای قرارداد همکاری که در دفتر رئیس  دانشگاه فردوسی مشهد ،  با حضور دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه ،دکتر رضا پیشقدم معاون آموزشی دانشگاه ، دکتر سعید کیوانفر معاون برنامه ریزی و توسعه منابع ، دکتر قبول مدیر همکاری های بین المللی و دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه، دکتر جوان جعفری رئیس دانشکده علوم اداری...