انتصاب حجه الاسلام و المسلمین دكتر صادق زاده طباطبائی عضو هیات علمی دانشگاه به ...
۲

انتصاب حجه الاسلام و المسلمین دكتر صادق زاده طباطبائی عضو هیات علمی دانشگاه به ...

طی حكمی از سوی حجه الاسلام و المسلمین محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های كشور ، حجه الاسلام والمسلمین دكتر صادق زاده طباطبائی عضو هیات علمی گروه آموزشی معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد بعنوان مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشكی مشهد منصوب ...