مدیریت حراست


اداره حراست به منظور حفظ اصول و تعمیق ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد نظم و انسجام در اداره تشكیلات سازمانی دانشگاه فعالیت میكند تا ضمن ارائه پیشنهادات و راهكارهای مناسب هر گونه انحراف و تخلفی را در امور اجرائی كشف نماید و گزارشها و رهنمودهای لازم را در این زمینه به مراجع ذیصلاح ارسال دارد.

حراست از نگاه دیگر
 • حفاظت از اطلاعات اسناد كاركنان و اماكن و محیطهای تحت پوشش به منظور جلوگیری از هرگونه تهدید و خطرات احتمالی
 • تدوین دستور العملهای حفاظتی جهت حفظ و نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی به بالاترین مقام اجرائی دانشگاه
 • تهیه شناسنامه محیطی به روز نمودن و جمع بندی اخبار و تهیه بولتن.
 • پیش بینی و پیشگیری از تحركات غیر قانونی در محیط تحت پوشش.
 • ارائه پاسخ به سازمانهای ذیصلاح در خصوص استعلام های افراد.
 • طبقه بندی حفاظتی اماكن و تاسیسات تحت پوشش دانشگاه با هماهنگی مراجع ذی ربط.
 • تهیه طرحهای حفاظتی و صدور دستورالعملهای لازم و نظارت بر اجرای آنها در زمینه های حفاظتی تاسیسات.
 • صدور كارت شناسائی و مجوز تردد و رعایت تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و جعل.
 • ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه به منظور دریافت ثبت و صور كلیه نامه های طبقه بندی شده واحد ذی ربط 'كشف رمز فكس و نمابر'
 • انجام سایر امور در حدود وظایف محول شده.
بازديد: 7642 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395