ارسال شده در تاریخ :


نوزدهمین
دوره آزمون جامع پایانی(بورد) دکتری تخصصی دانشکده دامپزشکی و هفتمین دروه آزمون
جامع پایانی دکتری تخصصی پردیس بین الملل دانشگاه در دانشکده دامپزشکی دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار شد.نوزدهیمن
دوره آزمون جامع پایانی (بورد)دوره های دکتری تخصصی داخلی دام های بزرگ،کلینیکال
پاتولوژی، پاتـــولـــوژی ،بهداشت مواد غذایی، بافت شناسی مقایسه ای ، انگل
شناسی دامپزشکی و فیزیولوژی، باکتری شناسی ، جراحی دامپزشکی ،بیوتکنولوژی
وهمچنین هفتمین دوره آزمون جامع پایانی دوره های دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی
و پردیس بین الملل با حضور دکترافشین رئوفی استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران به عنوان نماینده گروه دامپزشکی وزارت علــوم تحقیقــات و
فنــاوری و هیات های ممتحنه در روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه 1396 در دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردیـــد
.


800030


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
آخرین اخبار