مدیر گروه آموزشی علوم درمانگاهی، بهداشت و پیشگیری بیماری های دامی منصوب شد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی، دکتر مهرداد مهری، استاد دانشکده
دامپزشکی را به مدت دو سال، به عنوان مدیر گروه آموزشی علوم درمانگاهی، بهداشت و پیشگیری
بیماری های دامی منصوب کرد. در بخشی از
این حکم آمده است:


"
ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و
براساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره‌گیری از توان موجود در
گروه در الویت کاری خود قرار دهید. نظارت و اعمال مدیریت  بر آزمایشگاه‌ها و
کارکنان گروه در راستای پاسخگویی به نیازهای آموزشی و پژوهشی سایر همکاران و
دانشجویان و استفاده از همه ظرفیت‌های گروه در جهت صرفه و صلاح دانشگاه مورد تأکید
و انتظار می‌باشد."آخرین اخبار