ارسال شده در تاریخ :

به اطلاع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد آسیب دیده درحادثه سیل اخیر صندوق رفاه دانشجویان این دانشگاه  در نظر دارد دو گروه از دانشجویان ذیل را کمک و حمایت مالی نماید. در صورتی که شامل این دو گروه می باشید، مستندات خود را تا تاریخ 5 تیرماه 1398 به مدیریت رفاه و سلامت دانشگاه اداره رفاه دانشجویان آقای معقول ارائه نمایید.

گروه اول: دانشجویانی که منزل مسکونی ایشان بیش از 70 درصد تخریب شده و یا اقوام درجه یک ایشان فوت شده است.

مستندات: گواهی ستاد مدیریت بحران یا فرمانداری مبنی بر درصد تخریب منزل- گواهی فوت بر اثر سیل اخیر.

گروه دوم: دانشجویانی که منزل مسکونی ایشان بین 30 تا 69 درصد تخریب شده و یا اقوام درجه یک ایشان مجروح شده است.

مستندات: گواهی ستاد مدیریت بحران یا فرمانداری مبنی بر درصد تخریب منزل- گواهی پزشکی مبنی بر مجروحیت بر اثر سیل.                                          

اداره رفاه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

 

آخرین اخبار