دفاع از رساله دکتری دانشجوی رشته رفتار حرکتی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت مجازی ( ویدئو کنفرانش)

ارسال شده در تاریخ :

اولین دفاع از رساله دکتری دانشجوی رشته رفتار
حرکتی  دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت مجازی ( ویدئو کنفرانش) در این
دانشکده برگزار شد.


این جلسه دفاع با هماهنگی داورانی که از
دانشگاه های تهران برای برگزاری جلسه دفاع از این پایان نامه دعوت شده بودند به
صورت ویدئو کنفرانش برگزار شد.


این خبر تکمیل خواهد شد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار