ارسال شده در تاریخ :

بنابر تصمیم اتخاذ شده جهت رفاه آن ‌دسته از داوطلبان که از حضوردرجلسه مصاحبه رشته های حقوق جزاء و جرم شناسی  و حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد بازمانده‌اند می رساند،   تاریخ مجدد مصاحبه روز  چهارشنبه 20 تیرماه 1397 از ساعت 8صبح دردانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد اعلام می‌گردد.

ارسال کننده خبر: درویش

آخرین اخبار