ارسال شده در تاریخ :

بنا بر گزارش معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در دانشگاه، طرح شتاب (شورای توانمندسازی استعدادهای بالقوه) مصوب و به مرحله اجرا در آمد.

این طرح معطوف به توانمندسازی تحصیلی دانشجویان و براساس الگوی نظری قلمرو تقریبی رشد” (Zone of proximal Development)"  تدوین شده است.در این طرح  کلیه دانشجویان ایرانی و بین الملل در همه مقاطع تحصیلی هدف گذاری شده اند و همکاری و تعامل بخش های مختلف دانشگاه و حوزه های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد  توجه قرار گرفته است. خدمات این طرح در دو بخش راهنمایی تحصیلی و حمایت تحصیلی با استفاده از ظرفیت اساتید راهنمای آموزشی، اساتید مدعو و دستیاران آموزشی با محوریت گروه آموزشی ارائه خواهد شد. مرکز آیس (آموزش، یادگیری و سنجش) دانشگاه مدیریت و نظارت بر این طرح را برعهده دارد.

آخرین اخبار