برگزاری نشست مدیران ادارات شاهد و ایثارگر دانشگاه های منطقه 9 کشور

ارسال شده در تاریخ :

جلسه مدیران ادارات شاهد و ایثارگر دانشگاه های منطقه 9 کشور به دبیرخانه ای اداره شاهد و ایثارگر دانشگاه فردوسی مشهد و با حضور دکتر تقی زاده مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم  در روز دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 بصورت مجازی (وبینار) برگزار شد؛ و در طی این  نشست صمیمانه مسائل و مشکلات دانشجویان شاهد و ایثارگر خصوصاً با توجه به شرایط جدید بیماری کرونا  مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین گزارش مبسوط دستاورد های اداره شاهد دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص ارتقای معدل و دستاوردهای مختلف فرهنگی علمی، و نیز راهکارهای اتخاذ شده ارائه شد که مورد استقبال حاضران در جلسه قرار گرفت.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه