برگزاری اولین جلسه نمایندگان علمی گروه های آموزشی دانشکده های کشاورزی و مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه فنی گراس اتریش

ارسال شده در تاریخ :

اولین جلسه با هدف عملی کردن موافقت نامه همکاری بین دانشکده عمران دانشگاه فنی گراس Graz University of Technology و دانشکده کشاورزی و دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد  که در فروردین ماه 1399 امضا شده است، بصورت مجازی برگزار گردید.

این جلسه در تاریخ  11 شهریور 1399 مصادف با (1 سپتامبر2020) با حضور پروفسور جرالد زنز رئیس دانشکده عمران  و مدیر موسسه مهندسی  شهریور هیدرولیک و مدیریت منابع آب  دانشگاه فنی  گراس

Univ.-Prof. Dipl-Ing.Dr. Gerald ZENZ; Dean of Civil Engineering; and Chair of Institute Hydraulic Engineering and Water Resources Management

برگزار گردید.

دکتر جعفر زاده از گروه عمران دانشکده مهندسی، دکتر علیرضا فریدحسینی  از گروه علوم و مهندسی آب و دکتر حسین بانژاد هماهنگ کننده این موافق نامه از گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی و پروفسور جرالد زنز ضمن توضیح توانمندی های طرفین در خصوص امکان همکاری در زمینه های  تحقیقاتی، آموزشی مذاکره کردند.

آخرین اخبار