انتصاب دکتر مهدی سهرابی به عنوان مدیر تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر مهدی سهرابی، استاد گروه
آموزشی رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی را به مدت دو سال،
به عنوان مدیر تربیت بدنی
دانشگاه فردوسی مشهد
منصوب کرد.


در
این حکم آمده است:


نظر
به پیشنهاد معاونت محترم فرهنگی - اجتماعی
و دانشجویی دانشگاه و با عنایت به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی های جناب
عالی به موجب این حکم با حفظ سمت و وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان مدیر
تربیت بدنی دانشگاه منصوب می شوید. تداوم حضور فعال ، پویا و پررنگ دانشگاه فردوسی
مشهد در عرصه های ورزشی و کسب جایگاه ارزشمند
و در شان دانشگاه فردوسی مشهد در ورزش قهرمانی و توجه به تندرستی و سلامت عمومی اعضای
خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی مورد انتظار است. وظیفه ای که امید است حضرتعالی در این
دوره مسئولیت بر آن همت گمارید.


دکتر مهدی سهرابی ، استاد گروه آموزشی
رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ، رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه در حال
حاضر، معاون مدیریت تربیت بدنی بین سالهای 1377 الی 1379، معاون اداری و مالی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بین سالهای 1379 لغایت1381، معاون آموزشی ـ
دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بین سالهای 1381 لغایت1384، مدیر خدمات
دانشجویی دانشگاه بین سالهای 1387 لغایت1391​، معاون دانشکده علوم ورزشی از سال
1393 لغایت 1396، عضو هیئت مؤسس انجمن علمی رفتار حرکتی، عضو انجمن علمی هیپنوتیزم
بالینی ایران، همچنین وی علاوه بر تألیف و ترجمه بیش از 14 کتاب تخصصی، تألیف و
تدوین بیش از 85 مقاله علمی ـ پژوهشی در مجلات علمی ـ پژوهشی و 60 همایشهای معتبر
داخلی و خارجی، عنوان پژوهشگر برتر در اولین همایش ملی ورزش و سرطان 1394، هدایت و
راهنمایی بیش از 70 پایان نامه و رساله دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری را عهده
دار بوده است.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار