ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر علی مشهدی ، دانشیار گروه
آموزشی روانشناسی دانشگاه را به مدت دو سال،
به سمت معاون پژوهش و فناوری
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی منصوب
کرد.


ریاست
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه در سالهای
89 الی 93 و مدیریت گروه آموزشی روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه در سالهای 93 الی 95 از سوابق اجرایی دکتر مشهدی  می باشد.

آخرین اخبار