ارسال شده در تاریخ :

دکتر حمیدرضا طاهری، دانشیار گروه آموزشی رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد از سوی دکتر مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دبیر کل اجرایی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور منصوب شد.


سمت قائم مقامی مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، قائم مقامی مدیر تربیت بدنی آستان قدس رضوی و ریاست هیأت ورزشی دانشگاهی خراسان رضوی از سوابق اجرایی دکتر طاهری می باشد.


وی هم اکنون ریاست دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و مدیریت کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد را بر عهده دارد.


لازم به ذکر است سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد در تابستان 95 برگزار خواهد شد.


آخرین اخبار