انتشار سومین شماره نشریه "سامان آماری" با موضوع بررسی نسبت دانشجو به هیأت علمی

ارسال شده در تاریخ :

گروه نظارت و ارزیابی راهبردی معاونت برنامه ­ریزی و توسعه منابع دانشگاه در سومین شماره از نشریه سامان آماری (نشریه داخلی معاونت برنامه ­ریزی و توسعه منابع) به بررسی نسبت دانشجو به عضو هیأت علمی که یکی از شاخص های مهم سنجش کیفیت آموزش در دانشگاه ها می باشد در سطح دانشگاه، دانشکده و گروه های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد پرداخته است.

مشاهده سومین شماره نشریه "سامان آماری"

شاخص نسبت دانشجو به عضو هیأت علمی در نظام های رتبه بندی بین المللی همچون تایمز، QS و نظام رتبه بندی ملی ISC نیز وجود دارد و به نوعی تخمینی از اندازه متوسط دانشجویان در هر کلاس آموزشی است. مطابق برنامه ششم توسعه کشور، نسبت دانشجویان به اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه های وزارت علوم بایستی تا پایان سال 1400 به عدد 20 برسد. این نسبت در سال 1399 برای دانشگاه 29 می باشد که با اهداف برنامه ششم توسعه کشور فاصله جدی دارد. بدیهی است که بهبود این شاخص از دو راه کاهش تعداد دانشجویان و یا افزایش تعداد اعضای هیأت علمی محقق می شود و به نظر می رسد که باید این نسبت در تعیین ظرفیت جذب دانشجویان و اعضای هیأت علمی برای گروه های مختلف آموزشی توسط معاونت آموزشی دانشگاه مورد توجه قرار گیرد.

آخرین اخبار