ابقای دکتر ابوالفضل باباخانی به سمت معاون اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر ابوالفضل باباخانی، دانشیار
گروه آموزشی مهندسی متالورژی و مواد دانشکده مهندسی را به مدت دو سال دیگر، به
عنوان معاون اداری و مالی دانشگاه منصوب کرد.


مدیریت اداری و پشتیبانی دانشگاه
فردوسی مشهد، معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی، مدیریت گروه مهندسی متالورژی و
مواد
و مسئول گروه فنی و مهندسی
جهاد دانشگاهی مشهد
از سوابق
اجرایی دکتر باباخانی می باشد.

آخرین اخبار