لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - علوم ریاضی

موارد یافت شده : 459
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 حسین علی عبدالله الیعقوبی آمار دکتری (Ph.D)
2 فاطمه پیاده کوهسار آمار دکتری (Ph.D)
3 خیراله اخلی آمار دکتری (Ph.D)
4 فاطمه المعصومه آمار دکتری (Ph.D)
5 زهرا محمدیان گرمجانی آمار دکتری (Ph.D)
6 جابر کاظم پور آمار دکتری (Ph.D)
7 عادل احمدی نادی آمار دکتری (Ph.D)
8 مرضیه محمودی آمار دکتری (Ph.D)
9 زهرا صابرزاده آمار دکتری (Ph.D)
10 مرتضی محمدی آمار دکتری (Ph.D)
11 نرجس امیری آمار دکتری (Ph.D)
12 مصطفی حسینی آمار دکتری (Ph.D)
13 طاهره عالمی شمامی آمار دکتری (Ph.D)
14 سمیرا جلایری آمار دکتری (Ph.D)
15 شکیب پناه بحق آمار دکتری (Ph.D)
16 الهه کدخدا آمار دکتری (Ph.D)
17 مجتبی اصفهانی آمار دکتری (Ph.D)
18 ندا دودمان آمار دکتری (Ph.D)
19 مریم عباس زاده آمار - استنباط دکتری (Ph.D)
20 ندا دانشگر آمار - استنباط دکتری (Ph.D)
21 مراد علیزاده آمار - استنباط دکتری (Ph.D)
22 محبوبه اکبری لاکه آمار - استنباط دکتری (Ph.D)
23 امید خزین قناد آمار - استنباط دکتری (Ph.D)
24 فرانک گودرزی آمار - نظریه احتمال دکتری (Ph.D)
25 راضیه صحرایی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
26 مریم شیخ الاسلامی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
27 شیما شیدائی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
28 مریم جلیلیان عاملی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
29 بتول عباسیان حصارسرخ آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
30 بهشید یساولی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
31 هادی نورالهی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
32 زهرا اسمعیل نژاد آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
33 محمدجواد سبک خیزخیاط آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
34 غزاله پورابراهیم آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
35 عاطفه جاویدنظامدوست آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
36 محمدرضا سروری آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
37 سیداحمد عباس زاده آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
38 محیا قاسمی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
39 مطهره عرفانیان شادکام آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
40 طوبی عزیزی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
41 شهاب راشکی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
42 فاطمه چوبینه آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
43 منا اقدسی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
44 سارا حمامچی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
45 مهرداد سلطانی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
46 مریم صادقی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
47 سیدعطاالله منتظری آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
48 ریحانه عاقلی نیک آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
49 سیدرضا علویان آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد
50 سمانه برومندجاهداول آمار ریاضی کارشناسی ارشد

صفحه :

    12345678910   >