لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ت

موارد یافت شده : 203
نمایش موارد 51 تا 100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
51 مریم ترابیان کاخکی بهداشت مواد غذایی دکتری (Ph.D)
52 امنه تراکمه علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان دارویی دکتری (Ph.D)
53 فاطمه تربت زاده زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد
54 سیده زهرا ترحمی زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری کارشناسی ارشد
55 مهدی ترخان مهندسی برق - الکترونیک دکتری (Ph.D)
56 مریم ترخانی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
57 محمد ترش ابی مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
58 محمدرسول ترک زاد مهندسی مکانیک - ساخت و تولید کارشناسی ارشد
59 سارا ترک زاده علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
60 ایمان ترک زاده ماهانی زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی دکتری (Ph.D)
61 مریم ترکاشوند علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک دکتری (Ph.D)
62 احسان ترکانلو مهندسی مواد - استخراج فلزات کارشناسی ارشد
63 جواد ترکانلو مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
64 مصطفی ترکمان بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکتری (Ph.D)
65 مریم ترکمنچه مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد
66 مهدی ترکمنی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
67 مرتضی تسلیم آسا روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
68 غزاله تشتریان مهندسی برق - مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
69 علی تشرابروان مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام دکتری (Ph.D)
70 حامد تشکر فلسفه کارشناسی ارشد
71 آزاده تشکری بهشتی جغرافیا - برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
72 سعید تشکری صادق زاده ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
73 حوریه تشکری صباغ علوم و مهندسی آب - هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
74 محمد تشکری کریم زاده شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
75 ندا تصدیقی موخر زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
76 آنیتا تعالی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
77 ازاده تعالی مقدم مهندسی اقثصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست دکتری (Ph.D)
78 ندا تعبدی علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
79 مجتبی تعبدی علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
80 سارا تفاخری مهندسی معماری کارشناسی ارشد
81 محمدمهدی تفرج مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی دکتری (Ph.D)
82 سیدمحمد تفضلی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
83 میلاد تفضلی نیا آمار ریاضی کارشناسی ارشد
84 محمد تفضلی گزکوه علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
85 فاطمه تقدمی غفاریان زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی دکتری (Ph.D)
86 ریحانه تقدیری مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان کارشناسی ارشد
87 بابک تقدیسی علوم و مهندسی آب - سازه های آبی دکتری (Ph.D)
88 سیده زهره تقدیسی حیدریان مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی کارشناسی ارشد
89 مهدی تقوائی مدیریت گرایش مدیریت رفتاری دکتری (Ph.D)
90 عباس تقوایی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
91 ایمان تقوایی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
92 مرتضی تقوی ترجمه دکتری (Ph.D)
93 حانیه تقوی حسابداری کارشناسی ارشد
94 عاطفه تقوی ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات کارشناسی ارشد
95 یاسمن تقوی ریاضی گرایش جبر زمینه نظریه گروهها دکتری (Ph.D)
96 فائزه تقوی شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
97 محسن تقوی فیزیولوژی دکتری (Ph.D)
98 بهاره تقوی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
99 جواد تقوی خیابانی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
100 سیدسجاد تقوی فدکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)

صفحه :

<   12345   >