لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ت

موارد یافت شده : 203
نمایش موارد 151 تا 200

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
151 امین توسلی عبدل اباد بیوتکنولوژی (زیست فناوری) دکتری (Ph.D)
152 حسن توسلی لائین تاریخ - تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
153 مصطفی توفیقی آموزش زبان فارسی گرایش زبان و ادیبات فارسی کارشناسی ارشد
154 فریبا تونی مقدم زیست فناوری میکروبی کارشناسی ارشد
155 معصومه توکل مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
156 امیرحسین توکل افشاری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
157 پریسا توکلی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
158 امید توکلی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
159 حسن توکلی زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
160 عصمت توکلی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
161 علی توکلی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
162 سارا توکلی مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
163 علی توکلی مهندسی هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
164 زهرا توکلی مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش کارشناسی ارشد
165 سمانه توکلی ابرندابادی زیست شناسی - سیستماتیک گیاهی - بوم شناسی گیاهی ( اکولوژی گیاهی ) دکتری (Ph.D)
166 زهرا توکلی جاغرق روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
167 سمیه توکلی جامی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
168 امیر توکلی حقیقی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
169 معصومه توکلی خراسانی مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
170 فاطمه توکلی دستجرد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
171 زهرا توکلی راد مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
172 الهام توکلی راد مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
173 مریم توکلی فدیهه علوم و صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
174 محمود توکلی فریمانی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
175 فاطمه توکلی قوچانی شیمی - شیمی معدنی دکتری (Ph.D)
176 خدیجه توکلی ناربند آمار ریاضی کارشناسی ارشد
177 زینب توکلیان اکبری علوم شناختی - روانشناسی شناختی کارشناسی ارشد
178 زهراء اموری صاحب تویج الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
179 حسین تک روستا مدیریت گرایش مدیریت رفتاری دکتری (Ph.D)
180 امیر تک زارع مهندسی هوا فضا - جلو برندگی کارشناسی ارشد
181 منا تکاورنژاد مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام دکتری (Ph.D)
182 مجید تکبیری مهندسی برق - الکترونیک دکتری (Ph.D)
183 مقداد تکلوزاده علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
184 عاطفه تیره دست رشتخواری شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
185 محمد تیرگری سراجی اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی دکتری (Ph.D)
186 محسن تیموری تغذیه دام دکتری (Ph.D)
187 محمود تیموری جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دکتری (Ph.D)
188 امیر تیموری حسابداری کارشناسی ارشد
189 الهه تیموری رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی کارشناسی ارشد
190 شهناز تیموری زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری کارشناسی ارشد
191 سعید تیموری مامایی و بیماریهای تولید مثل دام (دستیاری) دکترای تخصصی
192 یاسین تیموری مامایی و بیماریهای تولید مثل دام (دستیاری) دکترای تخصصی
193 رضا تیموری مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل کارشناسی ارشد
194 یگانه تیموری بقسانی زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی دکتری (Ph.D)
195 ارزو تیموری توکلی قازقان مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
196 زهرا تیموری حسین اباد ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات کارشناسی ارشد
197 مینا تیموری فتحی حسابداری کارشناسی ارشد
198 وحیده تیموری قله زو رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی کارشناسی ارشد
199 مهناز تیموری مقدم آمار ریاضی کارشناسی ارشد
200 عبدالحمید تیموری گلاری زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   12345   >