لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 43
نمایش موارد 1 تا 43

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 باقری - سعیده معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع حوزه معاونت
2 بهزادی فر - سعید معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع حوزه معاونت
3 جلیلیان فتاحی - زهره معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع حوزه معاونت
4 شریفی - محمداسحاق معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع حوزه معاونت
5 کاردان مقدم - محسن معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع حوزه معاونت
6 آرامجو - عیسی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
7 افخمی روحانی - حسین معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
8 امینی - آزاده معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
9 باقری - امیدرضا معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
10 بزرگ نیا - آرزو معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
11 بی مکر - فیروزه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
12 جعفرخانی - شبنم معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
13 حاجی مهدی زاده زرگر - ریحانه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
14 حاجی مهدیزاده زرگر - سمانه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
15 حبیبی - هانیه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
16 حجی زاده - رضا معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
17 خواجه نژاد - طاهره معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
18 دادرس جوان - احمد معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
19 دارابی - ایمان معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
20 دلیری - حمیده معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
21 رئوف نژاد - مرضیه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
22 رضائی - ابوالقاسم معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
23 سجادی - سید حمید رضا معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
24 شکری - داود معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
25 طیرانی راد - احسان معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
26 عربخانی - احسان معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
27 علوی‌ - سیدرضا معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
28 قهرمانی - معصومه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
29 کشمیری - مهدیه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
30 گیوان - علیرضا معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
31 مددی یان - ریحانه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
32 مرجانی بجستانی - شهره معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
33 مهدی پور - بهاره معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
34 میلانی فرد - امید معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
35 نودهی مقدم - مریم معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
36 نورعلیزاده جوان - سعید معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
37 نوفرستی - رضا معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
38 یوسف نژاد - سمانه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
39 برومند - الهام معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مدیریت بودجه و تشکیلات
40 حامدی نیا - ناعمه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مدیریت بودجه و تشکیلات
41 طیفوری - صادق معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مدیریت بودجه و تشکیلات
42 معافیان طرقدری - وجیهه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مدیریت بودجه و تشکیلات
43 باوفا - سمیه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع گروه آمار و اطلاعات

صفحه :