لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 76
نمایش موارد 1 تا 50

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 اثناعشری - محمد معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ حوزه معاونت دانشجویی
2 بابائی ماهانی نژاد - سجاد معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ حوزه معاونت دانشجویی
3 توکلی‌ - فاطمه معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ حوزه معاونت دانشجویی
4 عظیمی - سید حمید معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ حوزه معاونت دانشجویی
5 لطفی - حمیدرضا معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ حوزه معاونت دانشجویی
6 موسویان قمصری - سیدعباس معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ حوزه معاونت دانشجویی
7 هنرمند - طاهره معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ حوزه معاونت دانشجویی
8 یگانه - حمید رضا معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ حوزه معاونت دانشجویی
9 حسین زاده - محمد معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت خدمات دانشجویی
10 زارع اربابی - حسین معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت خدمات دانشجویی
11 فلاح نژادتفتی - ناصر معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت خدمات دانشجویی
12 مهربان - زینب معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت خدمات دانشجویی
13 نوری - نسرین معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت خدمات دانشجویی
14 معقول - مهدی معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ اداره رفاه دانشجو
15 زرساز - علی معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ اداره امور خوابگاهها
16 سلیمی‌ - علی‌اکبر معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ اداره امور خوابگاهها
17 عطاردی - حسینعلی معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ اداره امور خوابگاهها
18 محسنی خلیل آبادی - زکیه معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ اداره امور خوابگاهها
19 معتمدی - محمدرضا معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ اداره امور خوابگاهها
20 نوری اسکندری - کلثوم معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ اداره امور خوابگاهها
21 نوکاریزی - حسن معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ اداره امور خوابگاهها
22 آذری فرد - حسین معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
23 اکرامی جنت آبادی - زهره معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
24 اوغازی - غلامرضا معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
25 پورعظیمی - غلامرضا معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
26 چشمه نور - محمدرضا معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
27 حسن زاده اول - مجید معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
28 حیدرپورچنار - ابراهیم‌ معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
29 خادملو - علیرضا معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
30 خالقی حصاری - عباسعلی معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
31 خوشنام‌ - حسین‌ معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
32 راستگو - عزیزالله‌ معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
33 ربانی - علی معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
34 رفیعی پور - احمد معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
35 زارعی - جواد معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
36 صلاحی بجستانی - حسین معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
37 عرب نرمی - داود معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
38 مرادی - فاطمه معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
39 مظهری نمین - شهناز معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
40 موذن احمدی - لیدا معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
41 موسوی کاظمی - سیدعلیرضا معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
42 نادمی زو - غلامعلی معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
43 ولی نیا - حمید معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت تربیت بدنی
44 عدالتی‌معافی - محسن‌ معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ اداره امور تغذیه
45 معینی زاده - روح اله معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ اداره امور تغذیه
46 زیبائی - افسانه معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت دانشجویی
47 سردارط‌رقدری‌ - مسعود معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت دانشجویی
48 سهندی طرقی - محمدرضا معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت دانشجویی
49 سیدحسینی - سیدحسن معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت دانشجویی
50 شبان پیشه - اسماعیل معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت دانشجویی

صفحه :

    12   >