لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 29
نمایش موارد 1 تا 29

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 بانوی‌ - غلامحسین‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
2 جاودانی لشکرخانی - جعفر معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
3 حسن نیا - سیدمحمد معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
4 دانش علی ملکی‌ - مریم‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
5 زارع‌ کاریزی‌ - یوسف‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
6 عالمی‌ - حسین‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
7 غریب‌ - زلیخا معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
8 قاسمی‌ - محمد معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
9 قانعی‌فدافن‌ - محمد معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
10 محمدی بید - علی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
11 موسی‌پورمتقابی‌ - محمداسماعیل‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
12 مومنی‌مهرجردی‌ - محسن‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
13 الوانی‌ - نوروز معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ اداره انتظامات
14 ضیائی‌نصرابادی‌ - اسدالله‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ اداره انتظامات
15 باقریان‌ - حسین‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
16 سردار طرقدری‌ - محمدابراهیم‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
17 محبوبی‌ بستان آباد - اسماعیل‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
18 ناظر - حسین‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
19 بنی‌هاشمی‌ - اسماعیل‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت کارگزینی و رفاه
20 اشراقی‌ - عیدمحمد مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
21 ایزدی همت آباد - صدیقه مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
22 خصلتی‌ - سیدحسین‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
23 رضاپورنورمحمدی - عباسعلی مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
24 غزنوی میاندهی - غلامعلی مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
25 نبی‌زاده‌ - سیدجهانبخش‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
26 نوبری - محمدباقر مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
27 یوسفی‌ - علی اصغر مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
28 جلالی - سیدمجتبی مدیریت ساختمانها وتاسیسات اداره خدمات فنی
29 عباسی میم‌ - محمدرضا مدیریت ساختمانها وتاسیسات اداره خدمات فنی

صفحه :