لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 46
نمایش موارد 1 تا 46

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 آقازاده - سیدمحمدعلی حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
2 افخمی - غلامعلی حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
3 بافنده مقدم - رضا حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
4 بهزادفر - محمدعلی حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
5 تشکری مسگران - جواد حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
6 حسابی - عزیزا.. حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
7 خورسندمایانی - حاجی حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
8 ذکاوتی زاده - هومان حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
9 رضائی - شهیدمحمدحسن حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
10 رضوی - علی اکبر حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
11 زارعی - علی اصغر حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
12 زنبیل باف مایانی - حسین حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
13 ژیان فیض آبادی - احمد حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
14 سادات حقیقی - سیدحسین حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
15 شریفی خراسانی - محمد حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
16 صدوقی - براتعلی حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
17 فهیمافر - مجید حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
18 فیروزی - آزاده حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
19 قوامی - ابوالفضل حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
20 کاشف حقیقی - جواد حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
21 کاظمی - داوود حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
22 لطفی بیمرغ - محمدجان حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
23 مافی خبازان - هادی حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
24 مشکانی - غلامرضا حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
25 میرزائی - محسن حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
26 میرزائی فر - مریم حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
27 نژادمحمد - جواد حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
28 نیکنام - سیدمحسن حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
29 یحیی زاده - حبیب الله حوزه ریاست دانشگاه حوزه ریاست
30 دلشاد کاریزنوئی - غلامرضا حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
31 راهی - مجید مدیریت حراست اداره انتظامات
32 رمضانپور - قربانعلی‌ مدیریت حراست اداره انتظامات
33 فیضی - ماشاءاله دفتر ریاست و روابط عمومی اداره روابط عمومی
34 بسکابادی‌ - حسین‌ اداره انتظامات دانشکده الهیات ومعارف اسلامی
35 کاریزی‌ - محمد اداره انتظامات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
36 عباس‌ نژاد فرسنگی‌ - براتعلی‌ اداره انتظامات دانشکده دامپزشکی
37 افشاری‌پور - رجبعلی‌ اداره انتظامات مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
38 عبداللهی مهدی آباد - رجبعلی‌ اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
39 نعمتی گاه‌ - رجبعلی‌ اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
40 هاشمی اندرخ‌ - سیدحسن‌ اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
41 صابری کال چاقوکی - غلام نبی اداره انتظامات سازمان مرکزی
42 عرب نظرگاه - محمدهادی‌ اداره انتظامات سازمان مرکزی
43 میربلوک‌ - علی‌اکبر اداره انتظامات سازمان مرکزی
44 عملی‌ - مرادعلی‌ اداره انتظامات دانشکده کشاورزی
45 حسین پور - محمدرضا اداره انتظامات حوزه معاونت دانشجویی
46 فراهی - ناصر مدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی اداره دانشجويان غيرايراني

صفحه :