لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 173
نمایش موارد 1 تا 50

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 افخمی روحانی - حسین حوزه ریاست دانشگاه گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
2 ایزدی علی آبادی - هاشم حوزه ریاست دانشگاه گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
3 حسینی - سیدمحمدجواد حوزه ریاست دانشگاه گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
4 رضائی رودمعجنی - علی حوزه ریاست دانشگاه گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
5 عباس زاده دربانی - زهرا حوزه ریاست دانشگاه گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
6 فلاحی اخلمد - علیرضا حوزه ریاست دانشگاه گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
7 احمدی - کبری حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
8 صبوریان - ناهید حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
9 صفائی - صالح حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
10 عبدی زاده خادر - محمدعلی حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
11 نیک بخت - فرشید حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
12 یعقوبی - محمد حوزه ریاست دانشگاه دفتر ریاست و روابط عمومی
13 سعادت علیجانی - سیدعلیرضا حوزه ریاست دانشگاه اداره روابط عمومی
14 احمدی لداری - محمدباقر حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
15 ایرجی نیا - حمیده حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
16 برامکی یزدی - نفیسه حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
17 ضیائی - سیدجواد حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
18 غفوریان ابدی - احمد حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
19 گندمکار - مجید حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
20 احمدی - سیدحسن حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
21 ایمن شهیدی - مرتضی حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
22 حاصل طلب شورچه - مهدی حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
23 حافظی - مهدی حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
24 سیدموسوی - بی بی حمیده حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
25 طاهری - علی اکبر حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
26 قاسم زاده - مهدی حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
27 مقدسیان - جعفر حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
28 موسمی - جمال حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
29 موسمی - محمدرضا حوزه ریاست دانشگاه مدیریت حراست
30 بصیر فیض آبادی - بی بی زهرا حوزه ریاست دانشگاه دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
31 جعفریان راد - سیدمحمدجعفر حوزه ریاست دانشگاه دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
32 جهان - علی حوزه ریاست دانشگاه دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
33 رضایی مقدم - لیلا حوزه ریاست دانشگاه دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
34 هدایتی باویل - مصطفی حوزه ریاست دانشگاه دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
35 پیوندی - علی حوزه ریاست دانشگاه مدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی
36 حسن زاده مبینی - میترا حوزه ریاست دانشگاه مدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی
37 حسینی طباطبائی - فاطمه حوزه ریاست دانشگاه مدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی
38 حیدرزاده مشهدی - محسن حوزه ریاست دانشگاه مدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی
39 حاجی زاده - نرگس حوزه ریاست دانشگاه اداره انتظامات
40 پژواک مقدم - حامد مدیریت حراست اداره انتظامات
41 توکلی نیک - محمد مدیریت حراست اداره انتظامات
42 تیموری منظری - کاظم مدیریت حراست اداره انتظامات
43 چناری - مسعود مدیریت حراست اداره انتظامات
44 خورسند مایانی - علی اصغر مدیریت حراست اداره انتظامات
45 رمضان زاده سیدآباد - حجت مدیریت حراست اداره انتظامات
46 شافعی - ایوب مدیریت حراست اداره انتظامات
47 فولادی‌کهنه‌اوغاز - اسدالله‌ مدیریت حراست اداره انتظامات
48 مصطفی زاده مشهدی - قربانعلی مدیریت حراست اداره انتظامات
49 منتظری - سیدمحسن مدیریت حراست اداره انتظامات
50 نداف شرقی - محمدرضا مدیریت حراست اداره انتظامات

صفحه :

    1234   >