لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ب

موارد یافت شده : 46
نمایش موارد 1 تا 46

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 بابائی - حمید اداره انتظامات دانشکده علوم ریاضی
2 بابائی ماهانی نژاد - سجاد معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ حوزه معاونت دانشجویی
3 بابایی - زهرا دانشکده ادبیات و علوم انسانی حوزه ریاست
4 باغانی - اسمعیل دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست حوزه ریاست دانشکده
5 باقدان - مهری دانشکده علوم ریاضی گروه آموزشی آمار
6 باقری - حسین معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان
7 باقری - سعیده معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع حوزه معاونت
8 باقری - امیدرضا معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
9 باوفا - سمیه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع گروه آمار و اطلاعات
10 باوندی - صفرعلی دانشکده علوم اداره امور عمومی
11 بختیاری قداربند - علی رضا دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی شیمی
12 بخشی زاده - جواد معاونت آموزشی معاونت آموزشی
13 بدری - مرتضی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
14 بدری - اعظم معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌
15 برات زاده فرخانی - عادل دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی
16 براتی - فرزانه معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
17 براتی - حسین دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی
18 برامکی یزدی - نفیسه حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
19 برسلانی - رقیه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
20 برسلانی - احیا اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
21 برسلانی - ابراهیم دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشکده علوم اداری و اقتصادی
22 برفرازی - ناصر معاونت فرهنگی - اجتماعی مدیریت اجتماعی دانشگاه
23 برفرزا - مهدی دانشکده علوم حوزه ریاست
24 برگ شاهی‌ - ابراهیم‌ دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست اداره امورعمومی
25 برومند - الهام معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مدیریت بودجه و تشکیلات
26 بزرگ نیا - آرزو معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
27 بستانی - شهربانو دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
28 بصیر فیض آبادی - بی بی زهرا حوزه ریاست دانشگاه دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
29 بقالی رادکان - سیداحمد دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
30 بقیعی - احمد اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
31 بنی اسد - زهرا دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
32 بوری - عباس دانشکده الهیات و معارف اسلامی گروه آموزشی معارف اسلامی
33 بوستانی - سمیه مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانه
34 بهاری - علی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
35 بهرامی اسلامیه ای - حسین پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی حوزه ریاست پژوهشکده
36 بهروزفر - ناصر مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
37 بهروزفر - حسین معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
38 بهزادی - محمدرضا دانشکده مهندسی دانشکده مهندسی
39 بهزادی فر - سعید معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع حوزه معاونت
40 بهنیا - رسول اداره انتظامات دانشکده ادبیات
41 بی مکر - فیروزه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
42 بیابانی - رضا مدیریت دانشجویی اداره امور خوابگاهها
43 بیاتی‌ - محمد دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
44 بیرجند مشیری - مسعود دانشکده علوم گروه آموزشی زمین شناسی
45 بینش - سید محمد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی حوزه ریاست
46 بینش - سیده پروین دانشکده علوم گروه آموزشی زمین شناسی

صفحه :