لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف د

موارد یافت شده : 39
نمایش موارد 1 تا 39

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 دادار - حمید اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
2 دادرس جوان - احمد معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
3 دارابی - ایمان معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
4 داروغه تقی - علی اکبر اداره انتظامات سازمان مرکزی
5 دارینی - زهرا دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
6 دامغانی زاده محمد آباد - زهرا دانشکده علوم اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
7 دانای سیج - رضا معاونت فرهنگی - اجتماعی مدیریت اجتماعی دانشگاه
8 دانش پژوه - حمیده دانشکده الهیات و معارف اسلامی گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی
9 داودزاده خراسانی - محمدجواد اداره انتظامات سازمان مرکزی
10 داودی - سیدمحمدرضا معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ دفتر حقوقی
11 داودیان ده سرخی - حسین معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
12 دباشی زاده - عباس معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
13 دبیری - علی رضا مدیریت کارگزینی و رفاه اداره کارگزینی
14 دبیری - رمضانعلی دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره امور عمومی
15 درخشان ماریان - احسان دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
16 دررودی - احمد دانشکده علوم اداره امور عمومی
17 درویش - سهراب دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشکده علوم اداری و اقتصادی
18 درویشی - رضا مدیریت مالی اداره دریافت و پرداخت
19 دری فر - نفیسه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
20 دریادل ابدال آبادی - ابوالقاسم معاونت فرهنگی - اجتماعی معاونت فرهنگی - اجتماعی
21 دستجردی - علی اکبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
22 دلاور - علی مدیریت کارگزینی و رفاه اداره کارگزینی
23 دلخواه - جواد معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت ساختمانها وتاسیسات
24 دلشاد - محسن‌ دانشکده دامپزشکی اداره امورعمومی
25 دلکلاله - ناصر معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ حوزه معاونت
26 دلیری - علیرضا دانشکده مهندسی گروه آموزشی مهندسی برق
27 دلیری - حمیده معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
28 دواتی - علیرضا دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره امور عمومی
29 دوست علی - کاظم معاونت پژوهش و فناوری دفتر معاونت پژوهش وفناوری
30 دوستی کلاته رحمن - حسین اداره انتظامات حوزه معاونت دانشجویی
31 ده باشیان - تکتم معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌
32 ده بک - کریم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان گروه آموزشی تولیدات گیاهی
33 دهباشیان - صدیقه مرکز اطلاع رسانی وکتابخانه مرکزی مرکز اطلاع رسانی وکتابخانه مرکزی
34 دهستانی - مجتبی دانشکده علوم اداری و اقتصادی اداره امور عمومی
35 دهستانی - رقیه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
36 دهقان کاریزنوی - مرضیه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
37 دهقانی - ابوالقاسم اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
38 دیانتی نیت - خدیجه دانشکده الهیات و معارف اسلامی کتابخانه
39 دیمه کار - غلامحسین مدیریت اموراداری وپشتیبانی مرکز رفاهی دانشگاه

صفحه :