اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 امامی  محمدرضا  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  emami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~emami/
 باسامی  محمدرضا  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  bassami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bassami/
 راد  مهرناز  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  rad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rad/
 سعادت فر  زهره  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  saadatfar ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~saadatfar/
 سیفی  حسام الدین  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  haseifi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~haseifi/
 فلاح راد  امیرهوشنگ  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  fallahrad gmail com  http://www.um.ac.ir/~umfallah/
 موثقی  احمدرضا  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  armov um ac ir  http://www.um.ac.ir/~armov/
 نقیبی  سیدابوالقاسم  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  naghibi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~naghibi/