دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۴۶۵ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
41امیریحسینزبان و ادبیات عربی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)
42انعامیعلیعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
43انفرادیشادیآمار ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://sh_en295.student.um.ac.ir
44اهنگریفرنادمهندسی کامپیوتر ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://farnad.ahangari.student.um.ac.ir
45اهویجوادخاکشناسی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://ja_ah931.student.um.ac.ir
46اوانرضافقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
47اورعی گلمکانیتکتمباغبانی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://toktam.oraee.student.um.ac.ir
48اولادقره گوزمحمودعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://mahmoud.olad.student.um.ac.ir
49اویسیمحمدعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://mo_ov755.student.um.ac.ir
50اکبریسید محمد رضااقتصاد کشاورزی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://mohammad_akbari.student.um.ac.ir
51اکبریابوالفضلعلوم اجتماعی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://ab_ak119.student.um.ac.ir
52اکبری سرشوریمرجانجغرافیا (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://akbari90.student.um.ac.ir
53اکرانیسید مهدیمدیریت (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://m.ekrani.student.um.ac.ir
54ایرجی فرمهسانعلوم و صنایع غذایی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://mahsan.irajifar.student.um.ac.ir
55بارکنسرینزمین شناسی (بین الملل)دکتری (Ph.D)
56باصبردالنجانعزیزالهعلوم سیاسی ( بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://az_ba99.student.um.ac.ir
57باقرپورکاشانیوحیدفلسفه و حکمت اسلامی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)
58بامدادعلی اصغرعلوم مهندسی آب (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://aliasghar.bamdad.student.um.ac.ir
59باویجوادجغرافیا (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ja_ba434.student.um.ac.ir
60بحرینی طوحانمهدیخاکشناسی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://mahdi.bahreini.student.um.ac.ir