دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۳۷۰ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
41اولادقره گوزمحمودعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://mahmoud.olad.student.um.ac.ir
42اویسیمحمدعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://mo_ov755.student.um.ac.ir
43اهنگریفرنادمهندسی کامپیوتر ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://farnad.ahangari.student.um.ac.ir
44اهویجوادعلوم خاک (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://ja_ah931.student.um.ac.ir
45بارکنسرینزمین شناسی (بین الملل)دکتری (Ph.D)
46باقرپورکاشانیوحیدفلسفه و حکمت اسلامی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)
47بامدادعلی اصغرعلوم مهندسی آب (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://aliasghar.bamdad.student.um.ac.ir
48بخشیطیبهبیوتکنولوژی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://adelehbakhshi.student.um.ac.ir
49بدرهمحمدعلوم قرآن و حدیث (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://mo_ba574.student.um.ac.ir
50براتی باقرابادمعصومه ملوکزبان و ادبیات فارسی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)
51براتی کاریزنومهدیبهداشت مواد غذایی و آبزیان (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://ma_ba488.student.um.ac.ir
52برادران خلخالیمحمد مهدیجغرافیا (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://mo_ba830.student.um.ac.ir
53بزرافشانمحمودشیمی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://m.bazrafshan.student.um.ac.ir
54بصیریمهدیفقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://mahdi.Basiri.student.um.ac.ir
55بلالیمریمرفتار حرکتی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://balali.maryam.student.um.ac.ir
56بندارحسینمهندسی آب (بین الملل )دکتری (Ph.D)
57بهادریانمجیداگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://ma_ba740.student.um.ac.ir
58بهارینسیمزبان و ادبیات انگلیسی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://nasim.bahari.student.um.ac.ir
59بهاری بندریاصفمهندسی عمران ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://baharibandari.student.um.ac.ir
60بهامینصادقاگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://bahamin.sadegh.student.um.ac.ir