دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵۴ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آب سالانمهدیعلوم قرآن و حدیث (بین الملل )دکتری (Ph.D)
2آل عثمانماجدجبارسعدانریاضی محضدکتری (Ph.D)http://majidjabbarsaadan.alothman.student.um.ac.ir
3ابراهیم خانیحامدمدیریت (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://Hamed.Ebrahimkhani.student.um.ac.ir
4ابراهیمیانمهدیبهداشت مواد غذایی و آبزیان (بین الملل)دکتری (Ph.D)
5احمدینبی اللهحسابداری (بین الملل )کارشناسی ارشد
6احمدیفاطمه علوم سياسيکارشناسی ارشد
7احمدیسید محمد رضاعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://se_ah359.student.um.ac.ir
8احمدی افزادیزهرافقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://za_ah745.student.um.ac.ir
9اختریراحممهندسی عمران ( بین الملل )کارشناسی ارشد
10ارجمنداحمدجغرافیا (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ah_ar533.student.um.ac.ir
11اردکانیانامیرحسینفیزیولوژی ورزشی (بین الملل)کارشناسی ارشدhttp://ardekanian.student.um.ac.ir
12ارمیننادیهمهندسی کامپیوتر ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://na.armin.student.um.ac.ir
13ازادمقدمزینبفلسفه و حکمت اسلامی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)
14استاد زادهمحبوبهعلوم و صنایع غذایی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://Ma.Ostadzadeh.student.um.ac.ir
15اسدینصرت الهمهندسی آب (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://no.Assadi.student.um.ac.ir
16اسدی فرسمیهمهندسی کامپیوتر ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://somayyeh.asadifar.student.um.ac.ir
17اسفندیارمحمدمدیریت (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://mohammad.esfandiar.student.um.ac.ir
18اسفهبدیخسروفقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://kh.esfahbodi.student.um.ac.ir
19اسمعیل نژادمریمزبان و ادبیات فارسی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)
20اسمعیلی ابدرمجتبیرفتار حرکتی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://esmaeeliabdar.student.um.ac.ir