دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۴۶۵ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
141حیدریحامدمهندسی آب (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://hamedheidary666.student.um.ac.ir
142حیدری پورمحمدزبانشناسی همگانی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://heidarypour.student.um.ac.ir
143خاتمیاننویداگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://navid.khatamian.student.um.ac.ir
144خادمفاضلهعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://fazelehkhadem.student.um.ac.ir
145خالقی پوستچیعلیفقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://al_kh444.student.um.ac.ir
146خجسته طوسیغزالهمهندسی کامپیوتر ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ghazaleh.khojasteh.student.um.ac.ir
147خدائیجوادجغرافیا (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://javad.khodaee.student.um.ac.ir
148خدابنده بایگیملیحهفلسفه و حکمت اسلامی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ma_kh926.student.um.ac.ir
149خدیویصدیقهعلوم اجتماعی (بین الملل)دکتری (Ph.D)
150خزاعیطیبهعلوم قرآن و حدیث (بین الملل )دکتری (Ph.D)
151خسروجردیمهنازمهندسی مکانیک ( بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://mahnaz.khosrojerdi.student.um.ac.ir
152خضری کلاته ملا محمد قلیزهراعلوم اجتماعی (بین الملل)دکتری (Ph.D)
153خلیلی طرقبهابوالقاسماگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)
154خواجه نائینیرضاعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://re_kh999.student.um.ac.ir
155خورسندغفاریبابکمهندسی کامپیوتر ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://khorsand.student.um.ac.ir
156دادگر نهرخلجیحامدعلوم دامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ha_da347.student.um.ac.ir
157دانش فرمحمدمهدیعلوم اقتصادی (بین الملل )کارشناسی ارشدhttp://mo_da511.student.um.ac.ir
158دانشمندپویاریاضی محض (بین الملل )دکتری (Ph.D)
159دانشورحکیمهزبان و ادبیات فارسی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)
160داودیآزادهعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://az_da597.student.um.ac.ir