دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۴۵۱ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
61بحرینی طوحانمهدیخاکشناسی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://mahdi.bahreini.student.um.ac.ir
62بخشیطیبهبیوتکنولوژی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://adelehbakhshi.student.um.ac.ir
63بدرهمحمدعلوم قرآن و حدیث (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://mo_ba574.student.um.ac.ir
64براتی باقرابادمعصومه ملوکزبان و ادبیات فارسی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)
65براتی کاریزنومهدیبهداشت مواد غذایی و آبزیان (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://ma_ba488.student.um.ac.ir
66برادران خلخالیمحمد مهدیجغرافیا (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://mo_ba830.student.um.ac.ir
67بزرافشانمحمودشیمی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://m.bazrafshan.student.um.ac.ir
68بصیریمهدیفقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://mahdi.Basiri.student.um.ac.ir
69بصیری پورغلامرضاجغرافیا (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://gh_ba206.student.um.ac.ir
70بلالیمریمرفتار حرکتی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://balali.maryam.student.um.ac.ir
71بندارحسینمهندسی آب (بین الملل )دکتری (Ph.D)
72بهادریانمجیداگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://ma_ba740.student.um.ac.ir
73بهارینسیمزبان و ادبیات انگلیسی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://nasim.bahari.student.um.ac.ir
74بهامینصادقاگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://bahamin.sadegh.student.um.ac.ir
75بهرامی تربتیرضازبان و ادبیات فارسی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)
76بهره مندمعصومهفیزیولوژی ورزشی (بین الملل)کارشناسی ارشد
77بهروزامیرحسینمدیریت (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://am_be641.student.um.ac.ir
78بهفرسمیهعلوم و صنایع غذایی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://s_behfar.student.um.ac.ir
79بیک خراسانی نیاعلیجغرافیا (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://al_be60.student.um.ac.ir
80بیگلریحجتفقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://biglari.hojjat.student.um.ac.ir